0045 6340 5275 info@ct-trading.dk

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

CT Trading en del af STENSBO ENGINEERING ApS

Hovedkontor:
Østerbro 4
DK – 5690 Tommerup

Tlf. 0045 63405275
info@ct-trading.dk

Afdeling Esbjerg:
D. Lauritzens Vej 14
DK – 6700 Esbjerg

Virksomhedsinfo STENSBO ENGINEERING:

CVR nr.: 33859759

Bank: Danske Bank
Reg. nr.: 3205 Konto nr.: 10948371

IBAN nr.: DK9230000010948371 SWIFT-kode: DABADKKK

    Her kan du gemme og printe Salgs- og Leveringsbetingelserne for CT-Trading og Stensbo Engineering

§ 1 GENERELT

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer af komponenter foretaget af STENSBO Engineering og CT Trading (i det følgende benævnt selskabet). Nærværende betingelser er gældende fra 1. januar 2018.

§ 2. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, prislister m.m. er omtrentlige.
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer skal betragtes som fortrolige og er selskabets ejendom. Disse må ikke uden selskabets skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, som selskabet har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

§ 3. PRISER

Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse.
Prisangivelser sker under forbehold for force majeure.
Opgivne priser er eksklusiv moms og montage, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler.

§ 4. LEVERING OG LEVERINGSTID

Levering sker ab selskabets adresse, hvor køber overtager risikoen for leverancen.
Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom selskabet ikke har modtaget speciel instruks, er selskabet berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej for købers regning og risiko. Selskabet er ikke ansvarlig for transportskader, og køber er forpligtet til at tegne særskilt fragtførerforsikring.
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af force majeure og manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører. Leveringstiden vil i så fald være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da selskabet har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.
Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod selskabet, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og selskabet herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra køber.
Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.
Varer tages ikke retur.

§ 5. BETALING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Betaling skal erlægges inden fakturaens forfaldsdato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne kontant ved levering.
Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er selskabet berettiget til at kræve renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker.
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel sælgerforpligtelse. Uanset forsinkelse med en del af eller hele leverancen, er køber forpligtiget til at betale den fulde købesum.
Selskabet er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt, også efter aftalens indgåelse, at kræve bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for betalingen.

§ 6. EJENDOMSFORBEHOLD

Selskabet har ejendomsforbehold i de solgte genstande, hvilket betyder, at selskabet kan kræve den/de leverede genstande tilbage, hvis køber ikke overholder sin betalingsforpligtelse. Det står selskabet frit for at anvende andre misligholdelsesbeføjelser end at kræve tilbagelevering.

§ 7. KONSTRUKTIONSÆNDRINGER

Selskabet forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v., som selskabet måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf eventuelt foranlediget ophævelse af købet, berettiger ikke køber til erstatning af nogen art og ej heller til forholdsmæssigt afslag i købesummen.

§ 8. MANGLER

I tilfælde af mangels indsigelser fra køber er denne, uanset om manglen er væsentlig, uberettiget til at hæve købet eller påberåbe sig andre mangels-beføjelser, dersom selskabet foretager om-levering eller afhjælpning af manglen.
Køber må ikke foretage mangeludbedring, medmindre selskabet skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden hvorpå, der skal foretages mangeludbedring.
Køber er forpligtet til at undersøge det købte ved modtagelsen. Enhver reklamation skal ske skriftligt og straks ved modtagelsen. Ved skjulte mangler skal reklamation ske skriftligt, og straks manglen burde have været blevet opdaget. Den absolutte frist for reklamation er 12 måneder fra varens levering, uanset om manglen er skjult.
Selskabets ansvar dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med selskabets instruktioner, ændringer foretaget uden selskabets skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold uden for selskabets kontrol. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

§ 9. PRODUKTANSVAR

Sælger er ikke produktansvarlig overfor køber, udover hvad der følger af ufravigelig lovgivning.
Sælger påtager sig ikke ansvar for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Ved tings- eller personskade som selskabet er ansvarlig for i henhold til ufravigelig lovgivning begrænses selskabets ansvar til selskabets til enhver til værende maksimale dækning på selskabets produktansvarsforsikring.
I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at skadesløs holde sælger.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal parten straks underrette den anden herom.

§ 10 FORCE MAJEURE

Selskabet er uden ansvar for gener eller tab, der påføres køber som følge af udefrakommende omstændigheder, som selskabet ikke har nogen indflydelse på, som selskabet ikke har kunnet forudse ved aftalens indgåelse, som sælger ikke er ansvarlig for, og som ikke ved rimelige bekostninger kan overvindes. Selskabet er endvidere ikke ansvarligt for forsinkelser i leverancer, der skyldes konflikter, hvor selskabet eller selskabets eventuelle underleverandører er deltagere.
Køber kan under disse omstændigheder ikke hæve aftalen eller gøre anden form for misligholdelsesbeføjelse gældende, uanset væsentlig forsinkelse med levering. Selskabet er berettiget til at hæve aftalen, når der er forløbet mere end 3 måneder fra det aftalte leveringstidspunkt, og levering fortsat er umuliggjort på grund af udefrakommende forhold. Køber er heller ikke i denne situation berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning.

§ 11. PRODUKTINFORMATIONER

Selskabet er alene ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – og er ikke ansvarlig for, om varen er egnet til købers brug.
Herudover påtager selskabet sig alene ansvar, hvis selskabet har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed.

§ 12. KØBERS MISLIGHOLDELSE

Såfremt køber misligholder en betalingsforpligtelse af ét mellemværende, betragtes det som misligholdelse af samtlige mellemværender, der således anses som forfaldne til betaling, uanset tidligere aftaler om kredit. Såfremt køber ikke afhenter eller tager imod de solgte varer på det aftalte tidspunkt, er selskabet berettiget til for købers regning at sælge varerne til tredjemand.
Købers konkurs, rekonstruktion eller forhandling om tvangsakkord betragtes som misligholdelse, hvorfor samtlige mellemværender anses som forfaldne til betaling.

§ 13. TVISTER

Tvister mellem selskabet og køber skal afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Odense.

RING TIL OS

Tlf. 63405275

SKRIV TIL OS

info@ct-trading.dk

DU FINDER OS HER

Østerbro 4 – 5690 Tommerup